Δικτύωση

Η Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο, ως συλλογική έκφραση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, επιδιώκει τη συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό και διεθνή διάλογο για τα παίγνια στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό συμμετέχει ενεργά σε ενώσεις που διέπονται από τις ίδιες αρχές με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στοιχείων και βέλτιστων πρακτικών.