Διοικητικό συμβούλιο

Όργανα της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο (ΕΕΕΠΔ)  είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή ως συλλογικά καθώς και ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Γενικός Διευθυντής και ο Γενικός Γραμματέας ως μονοπρόσωπα.