Νομοθεσία

Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Αγοράς Παιγνίων μέσω Διαδικτύου στην Ελλάδα ορίζεται από τον Ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κυρίως από τα άρθρα 45 έως 54. Την σημαντικότερη τροποποίηση στον Νόμο αυτό επέφερε ο Νόμος 4635/2019, με τον οποίο αντικαταστάθηκε σωρεία από σχετικές διατάξεις του, προκειμένου να τεθεί ένα σύγχρονο και συμβατό με τα διεθνή πρότυπα νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του κλάδου των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχηματισμού στη χώρα μας.

Παράλληλα, το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο αποτελεί, μέσω των εξουσιοδοτικών του διατάξεων, τη βάση για την έκδοση του ειδικότερου δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου, που θεσμοθετείται από τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. και ορίζει τις αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των απαιτήσεων του Νόμου.

Ο Ν. 4002/2011 ορίζει, μεταξύ άλλων, τις βασικές απαιτήσεις για την αδειοδότηση των εταιρειών διαδικτυακού στοιχήματος και τυχερών παιγνίων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των εταιρειών αυτών στη διαδικασία αδειοδότησης, το γενικότερο πλαίσιο για την λειτουργία τους, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με τις συνεργασίες που συνάπτουν στο πλαίσιο της εποπτευόμενης δραστηριότητας τους, το πλαίσιο των μεταφορών χρημάτων για τη συμμετοχή στα παίγνια, τα τέλη, παράβολα και την εν γένει φορολόγηση των εταιρειών αυτών, καθώς και διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για την παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.

Πέραν της αυτοτελούς νομοθεσίας των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, το νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται και από άλλα νομικά κείμενα που τυγχάνουν εφαρμογής στον κλάδο των τυχερών παιγνίων. Σημαντικότερο εξ αυτών είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, όπως εφαρμόζεται μέσα από τον Ν. 4557/2018 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την 4η Οδηγία και την 5η Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άλλα νομοθετικά κείμενα που τυγχάνουν παρεμπίπτουσας εφαρμογής στο πεδίο των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου περιλαμβάνουν το θεσμικό πλαίσιο των υπηρεσιών πληρωμών, της διαφήμισης και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.