Κανονισμοί λειτουργίας

Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου στην Ελλάδα εξειδικεύεται και συμπληρώνεται από μία σειρά Κανονισμών και Οδηγιών που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. κατ’ εξουσιοδότηση της πρωτογενούς νομοθεσίας. Οι Κανονισμοί αυτοί εκδίδονται με την μορφή Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ως αρμόδιου για την ρύθμιση της ευρύτερης αγοράς τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Μετά την ψήφιση του Νόμου 4635/2019, ο οποίος τροποποίησε τον Ν. 4002/2011 και έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου στη χώρα μας, η Ε.Ε.Ε.Π. προέβη στην έκδοση του «Κανονισμού Παιγνίων για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου», μέσω της υπ’ αρίθμ. 79835/2020 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το βασικό κανονιστικό κείμενο για την διεξαγωγή διαδικτυακού στοιχήματος και λοιπών τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα.

Πέραν του ανωτέρω, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει προχωρήσει στην έκδοση και άλλων Κανονισμών Παιγνίων με τους οποίους εξειδικεύονται τεχνικές λεπτομέρειες και απαιτήσεις για επιμέρους ζητήματα κανονιστικού ενδιαφέροντος. Οι πλέον σημαντικοί από αυτούς είναι οι εξής:

  • ΥΑ 79292/2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων
  • ΥΑ 79300/2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διαχείρισης Αλλαγών στα Κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΚΠΣ)
  • ΥΑ 79305/2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Καταλληλότητας Προσώπων
  • ΥΑ 125944/2020 Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων περί Διοικητικών Μέτρων και Κυρώσεων
  • ΥΑ 509/1/11.09.2020 Χορήγηση Άδειας Καταλληλότητας Συνεργατών Προωθητικών Ενεργειών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου και εγγραφή στο Μητρώο Συνεργατών (Αffiliates)
  • ΥΑ 554/5/15.04.2021 Έκδοση Κανονισμού εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α’ 180).

 

Αντίστοιχα, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει αυτοτελείς Οδηγίες σχετικά με τον ορισμό τεχνικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των ανωτέρω Κανονιστικών Απαιτήσεων. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι εξής Οδηγίες:

 

  • ΟΔΗΓΙΑ 01/2020 Καθορισμός του περιεχομένου και της διαδικασίας κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής της παραγράφου 7 του άρθρου 46 του ν.4002/2011 (Α 180), για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, καθώς και του τρόπου πληρωμής του οριζόμενου στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 του ν.4002/2011 (Α 180) αντιτίμου της άδειας.
  • ΟΔΗΓΙΑ 02/2020 Διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης Σχεδίων Εμπορικής Επικοινωνίας (ΣΕΕ) Τυχερών Παιγνίων, κατόπιν της θέσης σε ισχύ της με αριθμό 79292 ΕΞ 2020/23.7.2020 (Β 3260) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός Παιγνίων περί Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων».