Παίγνια στο διαδίκτυο

Η λειτουργία της αγοράς των παιγνίων στο διαδίκτυο καθορίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2011, με την εφαρμογή του νόμου 4002/2011, ο οποίος προέβλεπε μια μεταβατική περίοδο λειτουργίας των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Το 2020 καθορίστηκαν οι νέοι κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς, σηματοδοτώντας ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά ρυθμισμένη (regulated) αγορά online τυχερών παιχνιδιών.

Ο Κανονισμός για τα τυχερά παιχνίδια στο Διαδίκτυο, με τον τίτλο «Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» προβλέπει ότι η Διοργάνωση και Διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω του Διαδικτύου στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται κατόπιν Άδειας που χορηγείται από την ΕΕΕΠ. Η Άδεια περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των Τυχερών Παιγνίων, για τα οποία αυτή εκδίδεται και τις υποχρεώσεις του Κατόχου της. Προβλέπονται δύο τύποι Αδειών :

Τύπος 1 – Άδεια Διαδικτυακού Στοιχήματος

Τύπος 2 – Άδεια Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων

 

Κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί την έκδοση Άδειας ενός τύπου ή Άδειες και των δυο τύπων, με ξεχωριστή αίτηση.

Κάθε Άδεια ισχύει για επτά (7) έτη από την ημερομηνία χορήγησής της.

 • Στοιχεία αγοράς

 • Νομοθεσία

  Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Αγοράς Παιγνίων μέσω Διαδικτύου στην Ελλάδα ορίζεται από τον Ν. 4002/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κυρίως από τα άρθρα 45 έως 54. Την σημαντικότερη τροποποίηση στον Νόμο αυτό επέφερε ο Νόμος 4635/2019, με τον οποίο αντικαταστάθηκε σωρεία από σχετικές διατάξεις του, προκειμένου να τεθεί ένα σύγχρονο και συμβατό με τα διεθνή πρότυπα νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του κλάδου των διαδικτυακών παιγνίων και στοιχηματισμού στη χώρα μας.

 • Κανονισμοί λειτουργίας

  Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου στην Ελλάδα εξειδικεύεται και συμπληρώνεται από μία σειρά Κανονισμών και Οδηγιών που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π. κατ’ εξουσιοδότηση της πρωτογενούς νομοθεσίας.

 • Κοινωνικό αποτύπωμα

  Βασική αποστολή της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Παιγνίων στο Διαδίκτυο αποτελεί η δημιουργία προγραμμάτων και ενεργειών κοινωνικής ευθύνης όπως και η συνεισφορά σε δράσεις που διατηρούν σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

 • Έρευνες – μελέτες

 • Λίστα εταιρειών

  Οι εταιρείες παιγνίων στο διαδίκτυο που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, υπόκεινται στο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.

  Οι εταιρείες που είναι αδειοδοτημένες και ως εκ τούτου διατηρούν το δικαίωμα δραστηριοποίησής τους στην ελληνική αγορά.